Welkom bij Stichting MeHoRo

Laatste nieuws

MeHoRo biedt hulpverlening vanuit het dorp Meerkerk aan diverse projecten in Hongarije en Roemenië. Vele vrijwilligers van de drie plaatselijke kerken voeren hiervoor tal van werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het inzamelen van kleding, meubels, fietsen, computers en hulpmiddelen voor ouderen. Na inzameling worden indien noodzakelijk goederen gerepareerd en klaargemaakt voor transport. Vanuit Meerkerk gaan deze goederen op transport naar de diverse projecten in Hongarije en Roemenië. Daar worden de goederen verkocht en/of uitgedeeld. De inkomsten worden gebruikt voor diaconale activiteiten binnen de kerkelijke gemeenten in Hongarije en Roemenië. De naam van de stichting is ontstaan uit de eerste twee letters van Meerkerk, Hongarije en Roemenië.

Projecten

Projecten op de kaart gemarkeerd:

Roemenië

Calafat

In de regio Calafat steunen we het werk van Dominee Daniël en Dominee Caius. Zij hebben daar gemeenten met kleine kerkgebouwen waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Er is behoefte aan financiële steun die onder andere wordt gebruikt voor gemeenteleden die het zwaar hebben. Ze zijn erg geholpen met de gebruikte goederen die we, sinds 2022, met enige regelmaat naar hen transporteren.

Dominee Caius en één van zijn gemeenten

Drobeta

Het gebied van Drobeta omvat een aantal gemeenten, onder leiding van de predikanten Titu, Ion en Aurel.

Titu Cirstenoiu heeft nu twee jaar zijn kerk (zo groot als een huiskamer). Hij is gevangenispredikant in een plaats op 30 km van Drobeta. Ion Coler heeft 50 mensen onder zijn gehoor in twee kleine kerkjes in Ostrovul Corbului en Murgilesti. Aurel Bazavan heeft het grootste aantal gemeenteleden, waar hij samen met zijn vrouw de diensten leidt.

MeHoRo steunt deze gemeenten sinds 2022.

v.l.n.r.: Titu Cirstenoiu, Gerard de Gans, Ion Coler, Laurens Sterk, Aurel Bazavan, Liliana Bazavan

Craiova

In Craiova steunt MeHoRo het werk van dominees Constantin en Costel. Ze hebben hier twee kerken en hulp is onvoorstelbaar hard nodig in dit zeer arme gebied van Zuid Roemenië. We steunen de gemeenten met financiële bijdragen en ook hier krijgen de gebruikte goederen uit Nederland een tweede leven.

Regio Craiova

Satu Mare

Het kerkdistrict van Satu Mare omvat 43 Hongaarse gemeentes. Men wil hier een vorm van tafeltje dekje opzetten naar een diaconaal model waar elders al goede ervaringen mee zijn opgedaan. Om dit te kunnen financieren wil men graag tweedehands goederen ontvangen van MeHoRo om die te verkopen. Wij steunen dit project sinds 2018.

Ákos / Géres

Via de tolk die wij gebruiken in Sechereşa, Valeria, hebben wij contact gekregen met de kerkelijke gemeente in Ákos. Valeria was directeur op de school in Ákos, inmiddels is zij hier leerkracht. In eerste instantie heeft MeHoRo hulpgoederen geleverd aan de school. Dit bestond hoofdzakelijk uit schoolmeubilair en verlichting. Daarna is de hulpverlening uitgebreid naar de kerkelijke gemeente van Ds. Dobai Zoltan.

De gemeente bestaat uit ca. 500 (Hongaarse) leden waarvan er gemiddeld 80 à 100 de diensten bezoeken (2 diensten per zondag). De kerk is een staatsmonument. Naast de kerk is een gemeentecentrum gerealiseerd met de toepasselijke naam: Siloam Ház.

Ongeveer 40 procent van de bevolking van Ákos bestaat uit Roma’s die in erbarmelijke staat leven. De gelovigen onder deze groep behoren tot de baptisten gemeente. Via de school is ook de kerk van Ds. Dobai Zoltan bij de Roma’s betrokken. Wij steunen dit project sinds 2010 met transporten vanuit Meerkerk.

Met behulp van de predikant van Ákos hebben we ook contact gelegd met een Hongaarse gemeente in Peterfalva in de Oekraïne.

Hulpvraag:
Alle soorten goederen, mits niet van te grote afmetingen, zijn welkom.
Daarbij valt te denken aan kleding, meubels, fietsen, huishoudelijke artikelen etc. De goederen worden verkocht voor een lage prijs aan kerkleden en aan de bevolking van Ákos. Zo komen de mensen goedkoop aan goede spullen en heeft de kerk inkomsten. De inkomsten worden gebruikt voor diaconale doeleinden, zoals voedselpakketten voor arme gemeenteleden. Ook ondersteunt de kerk van Ákos de naastgelegen kerkelijke gemeente van Géres waar Ds. Atilla Nagy staat. Ook deze gemeente profiteert van de hulptransporten van MeHoRo.

Jibou

MeHoRo heeft in 2014 besloten om deze gemeente te ondersteunen met hulpgoederen. Ds. Roberto Hogye Gal is predikant in deze gemeente. Hij is druk bezig met de jeugd en met gemeenteopbouw en met diaconale hulp aan ouderen en zieken. Dat de Hongaren in Transsylvanië een minderheid is geworden kunnen we goed zien aan het prachtige kerkje van deze gemeente. Pal naast dit kerkje is een door de staat flink gesubsidieerde grote Orthodoxe kerk gebouwd, waarbij het kerkje van Ds. Roberto Hogye Gal in het niet valt.

Hongarije

Budapest – Bethesda Kinderziekenhuis

Het Bethesda kinderziekenhuis in Budapest is het enige christelijke ziekenhuis in Hongarije. Het ziekenhuis staat goed bekend en behandelt ook patiëntjes uit Roemenië en Oekraïne. Er zijn veel problemen op financieel gebied, mede door het (anti-christelijke) beleid van de Hongaarse overheid.

Het ziekenhuis heeft een steunfonds opgericht. Dit steunfonds is nodig om de begroting sluitend te krijgen. Het is ondergebracht in een stichting met 2 directeuren, waarvan ds. János Bencze er één van is. János Bencze heeft in Nederland theologie gestudeerd en spreekt goed Nederlands. Hij heeft de opdracht om bij instanties in binnen- en buitenland geld binnen te halen voor het fonds. Het ziekenhuis wil nadrukkelijk ook diaconaal aanwezig zijn in de samenleving.

MeHoRo is een kleine sponsor en wij richten ons op de diaconale kas. Met giften, kleding en de opbrengst van het “winkeltje” wordt Bethesda financieel ondersteund. De hulp van MeHoRo wordt zeer op prijs gesteld; in het bijzonder de partij kleding die jaarlijks in Budapest wordt afgeleverd. Deze kleding wordt aan het eind van het jaar ter beschikking gesteld aan de personeelsleden als compensatie voor hun lage salaris. Verder worden de persoonlijke contacten door de halfjaarlijkse bezoeken zeer gewaardeerd.

Tiszafüred – Gehandicaptenhuis

In het plaatsje Tiszafüred ondersteunen wij sinds 2019 een gehandicaptenhuis. Er zijn al langer contacten met Sandor Szucs en het gehandicaptenhuis. In 2019 is het dan ook benoemd als project van MeHoRo en is steun met goederen voor de komende 3 jaar toegezegd. Het gehandicaptenhuis kan altijd stevige meubels gebruiken. Wilt u uw oude meubels schenken aan MeHoRo? Kijk dan bij steunen

Kledinginzameling en transport

Kledinginzameling

Op iedere eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de zomervakantie) wordt er (gebruikte) kleding ingezameld voor onze broeders en zusters in Hongarije en Roemenië. De kleding is altijd een belangrijk deel van de hulpverlening geweest. Veel mensen brengen dan hun (overtollige) kleding naar de loods van MeHoRo in Meerkerk (Energieweg 3j). De loods is geopend van 09.30 – 11.30 uur.  

Waar wij hier op uitgekeken zijn, krijgt daar een nieuwe bestemming !

Inboedel doneren

Bij iedere ontruiming van een woning, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare, blijven veel spullen over waar u geen bestemming voor heeft maar die nog te goed zijn om weg te gooien. We worden daarom regelmatig gevraagd om een woning leeg te ruimen. De inboedel, waaronder eventueel kleding en diverse andere bruikbare goederen, wordt dan geschonken aan onze stichting. Wij dragen zorg voor de woningontruiming, en de spullen krijgen een tweede leven in Hongarije en Roemenië. We vragen hiervoor, afhankelijk van de omstandigheden, soms een extra vergoeding voor de onkosten. Deze is afhankelijk van de kosten die we moeten maken. We vragen u dan deze vergoeding te voldoen middels een donatie aan de stichting, deze donatie is belastingaftrekbaar.

Opslag

De kleding en ook andere goederen die worden aangeboden aan MeHoRo worden tijdelijk opgeslagen in onze loods op Energieweg 3j. Deze grote loods wordt ons gratis ter beschikking gesteld door P. van Leeuwen.

Transport

Vanuit de loods vindt ongeveer zes keer per jaar vindt er een transport met kleding en goederen plaats naar Roemenië of Hongarije. Een deel van de transporten wordt gedaan door vrijwilligers met eigen of ter beschikking gesteld materieel. Ook maken we gebruik van de stichting Humanitair Transport Oost Europa. Met alle contactadressen zijn afspraken gemaakt over hoeveel goederen ze komende 3 jaar ontvangen. 

 

 

Deze goederen kunnen ze daar verkopen om zo geld te genereren voor het diaconaat binnen de kerkelijke gemeente en daar buiten. Er gaat van alles mee. Naast veel kleding en meubels ook bijvoorbeeld keukens, fietsen, ziekenhuisgoederen en computers. Een volle vrachtwagenlading levert in Roemenië ongeveer €6.000 op.

Reisverslagen & nieuws

Met de projectgemeenten en projectinstellingen worden warme contacten onderhouden. MeHoRo streeft ernaar om ieder voorjaar en ieder najaar deze projecten te bezoeken. Ook worden op deze reizen soms contacten van reeds afgeronde projecten bezocht waarmee de vriendschapsbanden zijn gebleven. De goederentransporten kunnen soms met vrijwillige chauffeurs worden gedaan.

Door corona hebben we in 2020 onze projecten helaas niet kunnen bezoeken, ook de voorjaarsreis 2021 is geschrapt. Onze giften die normaal worden overhandigd tijdens de bezoeken hebben we per bank over kunnen maken. Veel bewoners leven onder de armoedegrens, vooral ouderen hebben het moeilijk. In Roemenië is het sociale vangnet voor ouderen (AOW) zeer gering, 28 euro per maand voor een alleenstaande  en 51 euro per maand voor een echtpaar. Mehoro geeft uw gaven in overleg met het bestuur en vertegenwoordigers uit de kerkenraden door aan de mensen die het in deze tijd het meest nodig hebben. Zodoende kunnen wij hun situatie enigszins verlichten. Gedurende de lockdowns in verschillende landen in het voorjaar van 2020 kreeg onze transport organisator Bert van Zandwijk het voor elkaar om 6 grote vrachtwagens met hulpgoederen naar Hongarije en Roemenië te transporteren.

Van de laatste reizen kunt u onderstaand de verslagen downloaden.

Facebook

De facebookpagina van MeHoRo is te benaderen via onderstaande link:
https://facebook.com/mehoro

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de MeHoRo nieuwsbrief, deze komt een aantal maal per jaar uit

De meest recente nieuwsbrieven vindt u hieronder.

Steunen & Contact

Steunen

Natuurlijk kunt u MeHoRo steunen en wel op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld met een gift, een schenking, een legaat of een (deel van de) erfenis. Ook kunt u elke maand kleding brengen (zie het laatste nieuws bovenaan de site voor de eerstvolgende inzameling). Naast de kledinginzameling is het ook mogelijk om uw oude meubels, fietsen e.d. mits in goede staat te schenken aan projecten in Hongarije en/of Roemenie. Belt u hiervoor naar Bert van Zandwijk (06-53 28 17 58) of naar Gerard de Gans (06-53 25 46 42).

De stichting MeHoRo heeft sinds 2008 een ANBI-status. Dit betekent voor u, dat u een geschonken bedrag in mindering kan brengen op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bankrekeningnummer van de stichting MeHoRo is: NL22RABO0127039201, deze gelden worden gebruikt voor alle projecten.

U kunt ons ook steunen als vrijwilliger. Bijvoorbeeld met het helpen bij de kleding inzameling en het inpakken daarvan en/of het laden van de kleding en andere hulpgoederen in de vrachtauto.

Heeft u interesse? Meldt u zich dan bij Gerard de Gans (06-53254642) of Jan Bikker. E-mail: secretaris@mehoro.nl

Inboedel doneren

Bij iedere ontruiming van een woning, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare, blijven veel spullen over waar u geen bestemming voor heeft maar die nog te goed zijn om weg te gooien. We worden daarom regelmatig gevraagd om een woning leeg te ruimen. De inboedel, waaronder eventueel kleding en diverse andere bruikbare goederen, wordt dan geschonken aan onze stichting. Wij dragen zorg voor de woningontruiming, en de spullen krijgen een tweede leven in Hongarije en Roemenië.

Inboedel doneren: onkostenvergoeding
We vragen voor een woningontruiming, afhankelijk van de omstandigheden, soms een extra vergoeding voor de onkosten. Deze wordt vooraf besproken en is afhankelijk van de kosten die we moeten maken voor onder andere afvalverwerkingen en transport. We vragen u dan om deze vergoeding te voldoen middels een donatie aan de stichting, deze donatie is belastingaftrekbaar.

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wellicht een compliment? Neem dan contact op met onderstaand formulier.