Bestuur en beleid

Het bestuur

Het bestuur van MeHoRo bestaat uit acht leden uit de drie kerken die participeren in MeHoRo. Van iedere kerk is er één afgevaardigde (diaken), die regelmatig de bestuursvergaderingen bijwoont. Het bestuur vergadert ca. tien keer per jaar.

Huidige samenstelling bestuur

Gerard de GansvoorzitterChristelijk Gereformeerde Kerk Meerkerk
Jan BikkersecretarisPKN – Hervormde gemeente Meerkerk
Piet van LeeuwenpenningmeesterPKN – Hervormde gemeente Meerkerk
Bert van ZandwijktransportcoördinatorPKN – Hervormde gemeente Meerkerk
Rik Baarsalgemeen bestuurslidChristelijk Gereformeerde Kerk Meerkerk
Laurens Sterkalgemeen bestuurslidPKN – Ichthuskerk Meerkerk
Samuël van der Lindenalgemeen bestuurslidChristelijk Gereformeerde Kerk Meerkerk
Theo Verweijalgemeen bestuurslidPKN – Ichthuskerk Meerkerk
Brenda Visalgemeen bestuurslidPKN – Ichthuskerk Meerkerk

Beleidsplan Stichting MeHoRo

Het beleid van MeHoRo is verwoord in het beleidsplan. Dit plan wordt ieder jaar zonodig aangepast. Het plan richt zich vooral op de Meerkerkse activiteiten van de stichting. De activiteiten in Hongarije en Roemenië worden niet in dit beleidsplan besproken. Hiervan wordt verslag gemaakt in de afzonderlijke projectrapportages.

Missie

De stichting MeHoRo wil mensen, zowel in Meerkerk als in de ondersteunde plaatsen kansen geven zich te ontplooien. De stichting MeHoRo doet dit door zich in te zetten voor het leggen van contacten tussen mensen in Hongarije en Roemenië door uitwisseling van mensen en steun aan projecten op basis van diaconale uitgangspunten.

Grondslag en doelstelling

Deze zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting en luiden als volgt:

Artikel 2a: Bij al haar handelen stelt de stichting de Heilige Schrift en de Belijdenis centraal zoals vastgesteld in de drie Formulieren van Enigheid.

Artikel 2b: De stichting heeft ten doel:
Hulpverlening in de ruimste zin op basis van diaconale uitgangspunten aan projecten,instellingen, natuurlijke personen en kerkelijke gemeenten.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.